Bölümümüz

Sevgili gençler,

Sizleri Türkiye sosyal politika ve eğitiminin beşiği bir bölüme davet etmekten dolayı gururluyum. Tarihi Fakültemizden de eski olan Bölümümüz, İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü adıyla kurulmuştur ve Fakültenin nüvesini oluşturan bir bölüm olarak iktisadın insana ilişkin / insani yanını temsil etmektedir. YÖK'e kadar Sosyal Siyaset kürsüsü adıyla anılan Bölümümüz, Türkiye'de sosyal siyaset dendiğinde akla gelen ilk merkez, bu alanın öncü eğitim kurumu, öncü, siyaset yapıcılar ve uygulamacılar için görüşlerinden yararlanılan bir ocak olmuştur.

Kurucusu Prof. Gerhard Kessler'in görüşlerinin ve karakterinin biçimlendirdiği bu ekolün gelenekleri, Orhan Tuna ve takipçileri olan akademisyenler tarafından oluşturulmuş; Bölüm, tüm Türkiye için sosyal siyasetin akademik merkezi olma özelliğini muhafaza etmiştir.

Sabahattin Zaim, Nevzat Yalçıntaş, Nusret Ekin, Metin Kutal, Toker Dereli, Turan Yazgan gibi öncü hocaları, sosyal siyaset, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, iş hukuku, sosyal güvenlik, çalışma sosyolojisi ve çalışma psikolojisi, sendikacılık ve toplu pazarlık alanlarında ekol olmuş, yüzlerce öğretim üyesi bürokrat siyasetçi sendikacı yönetici yetiştirmiş; Türkiye'de çalışma hayatı ile ilgili kurum ve kanunların şekillenmesinde doğrudan ve dolaylı biçimde etkili olmuşlardır.

Geleneğinden beslenen Bölüm, verdiği güçlü temel iktisat formasyonu yanında, mezunlarının ihtiyaç duyacağı bilgilerle sürekli güncellenen zengin bir müfredat sunmaktadır. Bu yönüyle de her zaman model bölüm vasfı taşımıştır.

Mezunlarının kamu kesimi ve özel sektörde çok farklı alanlarda iş ve kariyer imkanı bulduğu Bölümümüz, insan kaynakları alanında tercih edilen bir kurumdur.

Bölümde 10 profesör, 4 doçent, 8 doktor öğretim üyesi dahil 37 kişilik  Türkiye'nin en güçlü çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri akademik kadrosuyla,  bir doktora iki tezli ve bir tezsiz yüksek lisans programı yürütülmektedir.

Prof. Dr. H.İbrahim Sarıoğlu

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ HAKKINDA

Sanayi devriminden itibaren geniş kesimlerin çalışma hayatına katılmaları ve artan refah seviyesi, toplumların dikkatini çalışma ilişkilerine ve sosyal hizmetlere yöneltmiştir. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında ise hızla gelişen enformasyon teknolojisi ile konunun önemi daha da artmıştır. Bu durum sözü geçen alanlara akademik ilginin artmasına neden olmaktadır.

Araştırma ve eğitim faaliyetlerini, genel düzeyde sosyal sorunlar ve sosyal hizmetlerde, özel olarak da işçi ve işverenler arasındaki çalışma ilişkileri alanlarında yoğunlaştıran Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, bu alanda Türkiye’de ilk ve en büyük birim olma özelliğine sahiptir.

Bölüm öğrencilerine genel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte, insanın toplumsal hayatına ve çalışma yaşamına ilişkin konular, sosyal, hukuksal ve ekonomik açılardan uzmanlık düzeyinde öğretilmektedir.

Toplumsal refah ve mutluluğun sağlanmasını hedefleyen sosyal politika, sosyal güvenlik, sosyal planlama, şehircilik ve çevre sorunları disiplinleri bölüm öğrencilerinin eğitimini alacağı konular arasındadır. Çalışma ilişkileri ise, bölümdeki öğrencilerin daha ayrıntılı olarak üzerinde durduğu ikinci alandır. Bireysel ve toplu düzeyde işçi – işveren ilişkileri, sendikacılık, toplu pazarlık ve insan kaynakları yönetimi ile ücret, istihdam, işsizlikle mücadele ve verimlilik, bölümün ders programında yer almaktadır.

Bölüm mezunları, bankacılık ve finans sektörü de dahil olmak üzere özel sektördeki bütün iş kollarında, sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Ayrıca başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm resmi kuruluşlarda müfettiş ya da uzman personel olarak istihdam edilmektedirler.

BÖLÜM YÖNETİMİ

Prof. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı

Yard. Doç. Dr. Hasan ŞENOCAK

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Yardımcısı

ANABİLİM DALLARI

SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLIK ANABİLİM DALI

Sosyal siyaset, bir yandan sosyal güvenlik kapsamında geniş toplumsal kesimlere yönelmekte, öte yandan bu kesimler içinde yer alan özel grupların sorunlarıyla da ilgilenmektedir. Böylece kadınlara, özürlülere, yaşlılara, gençlere ve çocuklara yönelik politikalar gibi konular sosyal siyasetin içinde kendisine yer bulmaktadır. Ek olarak sosyal siyaset çerçevesinde, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, konut politikaları, sağlık politikaları, sosyal dışlanma ve yoksullukla savaş gibi konular yer almaktadır.

Bu Anabilim Dalı kapsamında, bölüm lisans öğrencilerine 4 yıllık eğitim-öğretim dönemi süresince Sosyal Siyaset, Sosyal Güvenlik Teorisi, Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar, Sosyal Sorunlar Ekonomisi, Demografik Yapı Analizleri, Kentleşme ve Çevre adlı dersler verilmektedir.

İŞ HUKUKU ANABILIM  DALI

İş Hukuku Anabilim Dalı, çalışma hayatına ilişkin mevzuatın ayrıntılı bir şekilde ele alınıp incelendiği bir disiplin dalıdır. Bireysel iş Hukuku, Uygulamalı Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Uygulamalı Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ile iş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin teorik ve pratik olarak sunuluyor olması öğrencilere meslek yaşamlarında avantaj sağlamaktadır. Ayrıca çalışma hayatına girmek isteyen öğrenciler gerekli donanıma sahip olarak hayata atılma imkanı yakalamaktadır.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, Bölümümüzün temel disiplinlerinden biridir. Çalışma ekonomisi, insanın ekonomik yaşamdaki fonksiyonlarını, özellikle "Emek Arzı" açısından ele alan; işgücü piyasaları, işgücünün yapısı, hareketliliği; istihdam yapısı, işsizlik; ücretler, ücret sistemleri ve verimlilik üzerine çalışmalar yapılan bir alandır. Günümüzde işsizliğin vahim bir ekonomik sorun haline geldiği düşünüldüğünde, insan gücü planlaması, istihdam arttırıcı programlar ve işsizliği azaltıcı önlemler gibi emek piyasası politikalarının önemi giderek daha da artmaktadır. Bu çerçevede Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı tarafından verilen dersler; Çalışma Ekonomisi, Ücret Teorileri ve Politikaları, Verimlilik Yönetimi, İstihdam ve İşsizlik, Emek Piyasaları Yönetimi ve Toplu Pazarlık Ekonomisi’ dir.

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

İlk ortaya atıldığı dönem itibariyle sanayi sektöründe yer alan işçi-işveren ilişkilerini ifade eden Endüstri İlişkileri, endüstrileşmenin hızlanması ile birlikte tüm sektörlerdeki çalışma ilişkilerini kapsayacak şekilde genişlemiştir. Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, lisans programında öğrencilere Endüstri İlişkileri Teorisi, Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Türkiye’de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık, Toplu Pazarlık Uygulamaları, İşçi Hareketleri Tarihi, Türkiye’de Çalışma İlişkileri Tarihi, Endüstriyel Demokrasi, Kamu Kesimi  Yönetimi ve Endüstri İlişkileri adlı dersleri teorik ve uygulamalı olarak öğretmektedir.

İNSAN  KAYNAKLARI  VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI                                                                                                           

İnsan Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı, insan kaynakları planlaması, temel insan kaynakları fonksiyonları; iş analizi ve dizaynı, iş gören bulma ve seçme süreci, performans değerlendirme, ücret politikaları ve yöntemleri, oryantasyon ve eğitim, kariyer planlaması ve uygulama yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bölümümüzde İnsan Kaynakları Anabilim Dalı tarafından verilen dersler; İnsan Kaynakları Yönetimi, Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Çalışma Psikolojisi, İş ve Meslek Ahlakı, Uyuşmazlık Çözme Yöntemleridir.
BÖLÜM TARİHÇESİ        

Ülkemizde batılı anlamda ve müfredat ile Sosyal Siyaset eğitimi ilk defa 1934 yılında Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulmuş bulunan “İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü”’nde başlamış; 1936 yılında adı geçen enstitünün çekirdeğini teşkil ettiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, “Sosyal Siyaset Kürsüsü” adı altında devam ettirilmiştir. Sosyal Siyaset Kürsüsü Ord. Prof. Dr. Gerharhd Kessler, Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Prof. Dr. Orhan Tuna’nın gayretleriyle Fakülte’nin temel kürsülerinden biri haline gelmiştir.

YÖK reformu ile birlikte, kürsü sistemi sona ermiş ve Sosyal Siyaset Kürsüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü adı altında Fakültenin beş bölümünden biri olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü daha kürsü olarak kurulduğu ilk günden itibaren Türkiye’de sendikacılığın gelişiminde önemli bir role sahip olmuştur. Bölümümüzün geleneklerinin başında “Sosyal Siyaset Konferansları”’nın düzenlenmesi gelmektedir. Çalışma hayatına ilişkin temel sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu “Sosyal Siyaset Konferansları” 1948 yılından günümüze düzenli şekilde yapılmakta; 2003 yılından bu yana da hakemli bir dergi olarak yayına devam etmektedir. Buna ilaveten, bölüm mezunlarımız ve öğretim üyelerimiz geçmişten günümüze devletin çeşitli kademelerinde önemli roller üstlenerek çalışma hayatına yön veren kurumların kuruluşunda, gelişiminde ve kamu politikalarının belirlenmesinde önemli görevler almaktadırlar.

1980 Sonrası dönemde bölümümüzün büyümesi ve gelişmesinde Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Prof. Dr. Turan Yazgan, Prof. Dr. Metin Kutal, Prof. Dr. Toker Dereli, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ve Prof. Dr. Nusret Ekin hocalarımızın önemli katkıları olmuştur.


Vizyonumuz

Çalışma Ekonomisi alanında bilimsel araştırmalara ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesine öncülük etmek ve uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir program olmak vizyonumuzun çerçevesini belirlemektedir.

Misyonumuz

Misyonumuz,  sosyal politika, endüstri İlişkileri, gelir dağılımı, emek piyasaları, istihdam, işsizlik, ücret araştırmaları ile bilime katkı sağlamak ve alanında güncel bilgilere hâkim, analitik düşünebilen nitelikli bireyler yetiştirmektir.

içerik güncellenmektedir.